Huurvoorwaarden

Artikel 1. In gebruik neming en terug levering

De huurperiode loopt van vrijdag 16:00 uur tot vrijdag 10:00 uur, alleen in overleg is daarvan af te wijken. De huurder verplicht zich om de camper aan het eind van de huurperiode in dezelfde staat in te leveren als bij ontvangst met uitzondering van het reinigen van de buitenzijde. De camper kan alleen in overleg eerder worden ingeleverd, doch niet later dan een uur voor zonsondergang. Bij ingebruikneming van de camper ontvangt de huurder een lijst met hierop de volledige inventaris, als mede een formulier, waarop schades bijvertrek geregistreerd worden, waarna door beide partijen ondertekend. De huurder wordt is verplicht om deze na vertrek te controleren. Huurder heeft hierna 24 uur tijd om schriftelijk, bijvoorbeeld via de mail of whatsapp aan te tonen dat eventuele zaken ontbreken of andere meer schades of gebreken zijn geconstateerd. Na deze 24 uur zijn de kosten van ontbrekende zaken, schade of gebreken voor rekening huurder. De camper dient met lege vuilwatertank en een schoon en leeg toilet te worden ingeleverd. Bij het ophalen van de camper krijgt de huurder korte instructies over het functioneren van de camper, de verschillende tanks, het gas, en eventuele gehuurde accessoires. Deze volledige instructies zijn schriftelijk in de camper aanwezig. Op verzoek is het mogelijk om bij vertrek eerst een korte proefrit te maken met de camper.

Artikel 2. Legitimatie

Bij reservering is voor alle bestuurders legitimatie d.m.v. geldig paspoort/identiteitsbewijs en rijbewijs verplicht.

Artikel 3. Gebruik en onderhoud

De camper mag alleen worden bestuurd door bestuurders van 25 jaar of ouder die minstens vijf jaar in het bezit van een geldig rijbewijs B zijn en geen ontzegging van de rijbevoegdheid hebben gehad. Hier kan in overleg met de verhuurder vanaf worden geweken. Huurder mag niet meer dan enkele meters over onverharde wegen rijden, aangezien dit zowel mechanisch als motorisch een zeer zware belasting voor de camper is. Het is verboden deel te nemen aan wedstrijden of andere gevaarlijke of verboden activiteiten. Huurder verplicht zich de camper te gebruiken en onderhouden overeenkomstig de richtlijnen. Olie dient dagelijks gecontroleerd te worden voordat u de motor start en de camper dient in een waterpas positie te staan. Zorg ervoor dat het oliepeil op het juiste niveau blijft. Bijvullen van de olie mag alleen gebeuren door de verhuurder of na telefonisch overleg.

Loop dagelijks een rondje rond de camper en contoleer de bandenspanning.

Schade welke ontstaat door het niet opvolgen van bovenstaande instructies komen geheel voor rekening van huurder.

Artikel 4. Betalingen boeking

Definitieve boeking vindt plaats wanneer de aanbetaling van 25% van de verschuldigde huursom door de huurder is betaald, tenzij anders vermeld op de huurfactuur. De aanbetaling dient binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw reservering bevestiging te zijn voldaan. Binnen 6 weken voor vertrek dient het restant van 75% van de huurfactuur inclusief de borg betaald te zijn. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De waarborgsom wordt door verhuurder binnen 4 weken, i.v.m. eventuele verkeersovertredingen, parkeerboetes e.d., na de huurperiode aan huurder teruggestort. Door het voldoen van betaling van de aanbetaling verklaart de huurder bekend te zijn en akkoord te gaan met de huurvoorwaarden.

Artikel 4.1. Ontbinding huurovereenkomst

Magero Buscamper Verhuur V.O.F. kan de huurovereenkomst ontbinden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De aanbetaling niet binnen de gestelde betaaltermijn is voldaan.
 • Indien de 2e betaling inclusief borg niet binnen de gestelde termijn is voldaan.

Wij ontbinden de huurovereenkomst niet zomaar, er zullen altijd 2 betaalherinneringen verstuurd worden en contact met u gezocht worden. Indien dan nog niet aan de voorwaarden wordt voldaan is Magero Buscamper Verhuur V.O.F. gerechtigd de verhuurovereenkomst te beëindigen.

Artikel 5. Annuleren

Als u de huur wilt annuleren dan dient u dit per aangetekende brief schriftelijk te doen. Bij annulering is de huurder verschuldigd:

 • tot 12 weken voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom
 • tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom
 • tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode: 80% van de huursom
 • tot 2 weken voor aanvang van de huurperiode: 100% van de huursom.

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden indien om wat voor reden de camper voor of tijdens de verhuurperiode uitvalt. Als door een technische oorzaak of anders het voertuig vooraf niet ter beschikking is in de gehuurde periode, stort de verhuurder per direct de betaalde huursom op de rekening van huurder terug.

Artikel 6. Verzekeringen

De camper is WA volledig Casco (allrisk) verzekerd exclusief ruitschade, bij ruitschade zal dit verrekend worden met het eigen risico tot een maximum van € 1.000,00. Er is een verzekering afgesloten die wegenwachthulp in het buitenland dekt. Ook eventuele repatriëring van de camper en vervangend vervoer behoort tot deze dekking. Het eigen risico is € 1000,00 per gebeurtenis. Wanneer de schade veroorzaakt wordt omdat de bestuurder niet voldoet aan de gestelde eisen onder artikel 2, of omdat de bestuurder onder invloed van alcoholische dranken of andere stoffen of medicijnen welke de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden verkeerde, zijn alle eventuele schades aan de camper of aan derden voor rekening van de huurder. Bij het tanken van een verkeerde brandstof, dus anders dan diesel, is de volledige schade voor rekening van de huurder. Eventueel het tanken van diesel in de watertank zijn de volledige schoonmaakkosten en of vervangende onderdelen incl. arbeidsloon voor rekening van huurder, dit valt niet onder het eigen risico of waarborgsom. Verhuurder biedt een camper die uitstekend is onderhouden en aan alle wettelijke-en veiligheidseisen voldoet. De camper is all-riks verzekerd met als extra pechhulp, repatriëring en een schadeverzekering inzittende. Camper is verzekerd in de gebieden welke op de groene kaart zijn aangegeven, indien buiten deze gebieden schade wordt gereden zijn deze volledig voor risico van de huurder. Huurder is wel verplicht een reisverzekering gedurende de huurperiode af te sluiten.

Artikel 7. Overschrijding van de huurtermijn

Als de verhuurder later dan een ½ uur na de afgesproken tijd de camper terugbrengt wordt een bedrag van € 60,- per ieder halfuur overschrijding in rekening gebracht in verband met extra en/of langere inhuur van (schoonmaak)personeel, verdaagde periodieke onderhoudsbeurten bij het garage-of onderhoudsbedrijf en/of compensatie aan de volgende huurder. Bij overschrijding van meer dan 24 uur, is de verhuurder gerechtigd bij huurder een huur in rekening te brengen gelijk aan een volledig week.

Indien er overmacht in het spel is zal verhuurder naar redelijkheid handelen; files, brug open en vergelijkbare redenen worden niet als overmacht erkend.

Artikel 8. Kosten tijdens de huurperiode

Met inachtneming van het geen in artikel 8 van deze overeenkomst is bepaald zijn tijdens de volledige tijd dat de huurder over het gehuurde beschikt alle kosten verbonden aan het gebruik van het gehuurde zoals brandstof, stalling, banden reparatie e.d. voor de rekening van de huurder.

Artikel 8.1. Gas tijdens het rijden.

Tijdens het rijden dient het gas te zijn afgesloten (gaskraan dicht). Wanneer toch wordt gereden met opengaskraan en er wordt een ongeluk veroorzaakt en als blijkt dat de gaskraan openstaat is de camper niet verzekerd en zullen alle kosten verhaald worden op de huurder.

Artikel 9. Reparaties

Alle reparaties aan de camper dienen te geschieden door een erkende Peugeot dealer of bij gebreke daarvan bij een erkend garage bedrijf. Alle reparaties aan het huishoudelijke gedeelte van de camper dienen te geschieden door ter zake vakkundige mensen. Noodzakelijke reparaties aan de camper die een kosten bedrag van € 100,00 netto boven gaan kunnen zonder toestemming van verhuurder geschieden, boven de € 100,00 dient eerst te worden overlegd met verhuurder. De gemaakte reparatiekosten door huurder, voor zover daarvoor door verhuurder toestemming is gegeven, zullen door verhuurder worden vergoed na overlegging van rekening t.n.v. Magero Buscamper Verhuur V.O.F. en na inlevering van eventuele vervangen delen, indien de huurder aantoont dat hem geen nalatigheid, grove schuld of opzet kan worden verweten.

Artikel 10. Rapport bij aanrijding en in geval van schade,

Al of niet ontstaan door schuld van de huurder of diens bestuurder, aan het gehuurde of aan derden, is huurder verplicht verhuurder daarvan in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen door invulling van het Europese Schadeformulier. Huurder is verplicht de door verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door de politie proces verbaal te laten opmaken. Bij in gebreke blijven van voornoemde kennisgevingen bij het niet opvolgen van de instructies zal huurder voor de door dit verzuim eventueel door verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.

Artikel 11. Risico

De huurder vrijwaart verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor verhuurder op grond van Artikel 31 wegenverkeerswet of overeenkomstig bepalingen in het buitenland aansprakelijk mocht zijn indien deze niet gedekt worden door de afgesloten schadeverzekering voor inzittenden van verhuurder. De huurder vrijwaart verhuurder voor alle boetes die aan verhuurder mochten worden opgelegd inzake van gedurende de huurtijd door huurder gepleegde overtredingen en strafbare feiten. Voorgaande is niet van toepassing, indien de huurder betwist dat de door de huurder verschuldigde schadevergoeding en boetes een gevolg zijn van een defect van de camper dat reeds aanwezig was bij aanvang van de huur. Indien inbeslagname plaats vindt door een overheid omdat naar de mening van de overheid met de camper verdovende middelen worden vervoerd of anderszins, al dan niette kwader of goeder trouw, is de huurder verplicht tot vergoeding van de volledige geleden materiële schade van de verhuurder. De door de verhuurder te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de huurder.

Artikel 12. Schade van de huurder

Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor huurder of derden kunnen ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect aan het gehuurde voertuig, draagt verhuurder geen aansprakelijkheid. Bij ontbinding respectievelijk gedeeltelijke ontbinding wegens een aantoonbare tekortkoming van/door verhuurder restitueert deze de eventueel betaalde huur-en waarborgsom geheel resp. gedeeltelijk. In andere gevallen zal geen restitutie plaatsvinden. Aantoonbare tekortkoming moet binnen een termijn van 2 weken aangetekend bij verhuurder worden ontvangen.

Artikel 13. Kilometerstand

Per week verhuur krijgt u standaard 1500 vrije kilometers, bij overschrijding hiervan rekenen wij € 0,20 per extra gereden kilometer.

Artikel 14. Ontbinding van de huur

Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het gehuurde door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt, in welk geval verhuurder gerechtigd is het gehuurde terstond tot zich te nemen, onverminderd zijn rechtop schadevergoeding.

Artikel 15. Uitgifte-Inname

De camper wordt aan de huurder als volgt uitgeleverd: 

 • buitenzijde schoon,
 • binnenzijde schoon,
 • volle brandstoftank,
 • lege vuilwatertank,
 • schone koelkast,
 • schoon en leeg toilet.

 Dit wordt middels een “Uitgifteformulier” uitgeleverd.

Roken is en huisdieren zijn niet toegestaan in de camper, bij overtreding hiervan wordt minimaal € 150,00 in rekening gebracht en voor het rookvrij maken € 2000,00 dit wordt voor zover de borg dit toelaat ingehouden. Wanneer de borg niet toereikend is zal er van het tekort een factuur worden opgesteld, tenzij anders is afgesproken. 

De huurder dient op het moment van inname van de camper het bijgeleverde “innameformulier” van te voren in te vullen en getekend te overhandigen samen met de sleutels van de met diesel af getankte camper. Indien bij inname blijkt dat er onderdelen van de inventaris niet aanwezig zijn worden de vervangingskosten in rekening gebracht. Controle hiervan vindt plaats op basis van het bij uitgifte voor akkoord getekende inventarisformulier. Ontbrekende zaken worden met de borgsom verrekend of als deze borgsom niet voldoende is, in rekening gebracht, dit valt niet onder de eventuele afgesloten “Eigen risico” bescherming. De reguliere borgsom zal bij inname én gezamenlijke inspectie van de camper op basis van het innameformulieren inventarislijst, verminderd met ondergenoemde kosten, geconstateerde (verkeer) overtredingen en overige schades en/of andere kosten, binnen 6 weken worden terug gestort op de bij ons bekende rekening. Mochten achteraf toch nog (verkeer)overtredingen en overige schades en/of andere kosten zoals te betalen tolheffingen worden geconstateerd, dan zullen deze alsnog in rekening worden gebracht bij huurder. Tevens worden de bestuurders op het “uitgifte” formulier vermeld welke de camper mogen besturen en vermelden wij het rijbewijsnummer van de bestuurder(s) welke aan ons is opgegeven.

Artikel 16. Het is verboden

 1. De camper aan de buitenzijde te reinigen. Schoonmaken van de buitenzijde geschied door Magero Buscamper Verhuur V.O.F.. Dit ter controle van eventuele opgelopen schade tijdens uw huurperiode en ter voorkoming van lak schade tijdens het reinigen.
 2. Schuurmiddelen, hogedrukreinigers en chemicaliën te gebruiken bij de schoonmaak aan de binnenzijde en buitenzijde
 3. De camper over te beladen.
 4. Te roken in de camper.
 5. Een frituurpan binnen in de camper te gebruiken.
 6. Huisdieren mee te nemen.
 7. De camper aan anderen in gebruik te geven of onder te verhuren.
 8. Met de camper door ruig terrein of buiten gebaande paden te rijden.
 9. Veranderingen, toevoegingen, opschriften, versieringen, stickers e.d. aan te brengen.
 10. De camper te gebruiken voor rijonderricht.
 11. Met de camper andere voertuigen te trekken.
 12. Met de camper goederen te vervoeren.
 13. Om in het woongedeelte fietsen, surfplanken, ski’s en andere (grote) voorwerpen, die het interieur kunnen beschadigen, te vervoeren.
 14. De luifel ‘s nachts uitgeklapt te laten.
 15. De luifel uitgeklapt te laten bij het verlaten van de camping / camperplaats.

Artikel 17. Schoonmaakkosten                                                             

De camper dient door de huurder in dezelfde staat te worden teruggebracht als waarin hij de kampeerauto heeft ontvangen. Indien dit niet gebeurt, gelden de volgende schoonmaakkosten:

 • buitenzijde € 75,00 *verplicht
 • vuilwatertank niet geledigd € 50,00
 • toilettank niet geledigd € 100,00
 • toiletruimte binnen niet gereinigd € 35,00
 • toiletruimte cassette niet gereinigd € 75,00
 • binnenzijde niet/onvoldoende gereinigd € 125,00
 • koelkast niet gereinigd € 30,00
 • Rookvrij maken € 2000,00 (i.v.m. waardevermindering)

U kunt ook de schoonmaak van de binnenzijde afkopen. Dit dient u bij aanvang van uw vakantie te melden of uiterlijk 24 uur voor retour van de camper. De kosten hiervan zijn hierboven vermeld.

Artikel 18. Onmacht

Door onmacht of andere omstandigheden, behouden wij ons het voorrecht u een andere camper te leveren in dezelfde prijsklasse, en indien er geen camper voorhanden is zullen wij de volledige betaalde huursom terugbetalen. In geen geval kan de huurder een schadevergoeding vragen aan verhuurder.